АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

free site creation software


На Ваше барање ја превземаме во целост комуникацијата со значајните институции: Управа за јавни приходи, општина, Централен регистар, Агенција за вработување, Фондот за здравство, и др.
Во таа насока за Вас извршуваме активности како што се :
 - поднесување барања до Централен регистар, или електронско превземање на информации,

Поднесување документи во УЈП:
- вадење на код за плата,
- регистрација на Данок на додадена вредност
- други потврди

Асистираме при:
- отварање на банкарски сметки (денарски и девизна),
- помош во платниот промет ,
- составување на извештаи за Народна Банка,
- составување на статистички извештаи и др.

Совети и насоки поврзани со:
- евиденција во трговијата на големо и мало,
- изработка на приемни калкулации,
- приемни листи во трговија на мало,
- трговска книга, дневни финансиски извештаи и
- друга евиденција во магацинско работење и трговијата на мало.

Помош во областа на човековите ресурси:
- евиденција на вработените,
- уредување на персоналноте досие,
- изработка на договори, решенија и одлуки и сл.

Адреса

Божидар Аџија бр.3-20
Кисела Вода
1000 Скопје                

Контакти

Email:  kontakt@bet.com.mk                 Phone: +389 75 475 900